បើ​យើងទាំងអស់គ្នា​ចូលរួម​ដាំ​ដើមឈើ​ម្នាក់​១​ដើម មានន័យថា​យើង​ជួយ​ថែទាំ​បរិស្ថាន​ជា​ឧ​ត្ត​ម​ប្រយោជន៍​មនុស្ស​សត្វ ​និង​ទេវតា​...

សូមជូនគតិបណ្ឌិត​មួយចំនួន​សម្រាប់​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ពិចារណា និង​ទុកជា​ទុន​បន្ថែម​សម្រាប់​ការដឹកនាំ អង្គភាព របស់លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ជោគជ័យ​ទៅ​អនាគត​។​