មេរៀន​បំណុល អ្វី​ទៅជា​បំណុល​? ហេតុអ្វី​កើតមាន​បំណុល​? តើ​ការកត់ត្រា​បំណុល និង​ទូទាត់​បំណុល​ត្រូវធ្វើឡើង​ដូចម្តេច​? តោះ​ចង់ដឹង​ចូលទៅ​សិក្សា​ទាំងអស់គ្នា​