បើ​យើងទាំងអស់គ្នា​ចូលរួម​ដាំ​ដើមឈើ​ម្នាក់​១​ដើម មានន័យថា​យើង​ជួយ​ថែទាំ​បរិស្ថាន​ជា​ឧ​ត្ត​ម​ប្រយោជន៍​មនុស្ស​សត្វ​ និង​ទេវតា​។

មនុស្ស​ម្នាក់ ដាំ​មួយ​ដើម​